Krav og bedømmelseskriterier

Her kan du læse om de formelle krav til et forskerspirerprojekt, og de bedømmelskriterier som dommerne vil anvende ved vurderingen af de indsendte projekter. 

Det slutprodukt som forskerspiren afleverer, sidst i oktober, er et originalt forslag til et forskningsprojekt som bygger på forskerspirens egen idé. Det originale kan både bestå i, at projektet vil bidrage med ny viden, at emnet i sig selv er nyt eller at tilgangen til emnet et ny fx en ny undersøgelsesmetode.

Projektforslaget udformes som en synopsis. Her skal projektets problemstilling beskrives med argumentation, teori, litteratur samt beskrivelse af forskningsprocessen, hvis projektet skulle gennemføres. Forskerspiren kan vælge at lave et pilotforsøg eller en pilotundersøgelse, men det er ikke et krav. Der er udarbejdet en tjekliste som beskriver mange af de elementer som en synopsis kan indeholde:

Download en tjekliste til din synopsis.

Synopsen skal indsendes som pdf-fil - til forskerspirer@adm.ku.dk ultimo oktober.
Filen navngives med Kategori_Fornavn_Efternavn.pdf fx SUND_Line_Jensen.pdf 

Formelle krav

 • Synopsen må max fylde 2500 ord, eksklusive noter, tabeller, bilag, litteraturliste og indholdsfortegnelse
 • Navn og skole skal anføres som sidehoved på samtlige sider
 • Sidetal skal stå nederst
 • Det skal fremgå af forsiden, hvilken kategori projektet tilhører (HUM, NAT, SAMF, SUND)
 • Det er en forudsætning for deltagelsen, at forskerspiren får support til projektet af en forsker. Der skal være en præcis angivelse af forskerkontakten og evt. andre der fagligt har bidraget til projektet

Bedømmelseskriterier

 • Problemformuleringen er klar og fokuseret og bygger på forskerspirens egen idé og engagement
 • Projektet er nyt og originalt med en fornuftig og velbegrundet afgrænsning af emnet
 • Synopsen er gennemarbejdet, velstruktureret og sammenhængende
 • Argumentationen er akademisk med relevante metode- og teoriovervejelser
 • Forskerspiren udviser personligt engagement i projektet
 • Projektet tager udgangspunkt i en grundlæggende forståelse af fagområdet i tilknytning til problemstillingen
 • Projektet er realistisk at gennemføre med forskerspiren selv som aktiv deltager - og inden for rammerne af de 20.000 kr som udgør præmiesummen 

Posterpræsentation af det færdige Forskerspireprojektet

Dommerne udvælger i alt 12 projekter (3 fra hver af de 4 fagområder) som nomineres til titlen som Årets Forskerspire. I forbindelse med præmieoverrækkelsen præsenterer de 12 udvalgte forskerspirer deres projekt på en poster (der er 2-fløjede opslagstavler til rådighed) Læs om kravene til posterpræsentationen her.